Latvian

TERMINU GLOSARIJS DARBINIEKAMZINAS PAR DARBINIEKU

PPS Numurs
Personalais publisko pakalpojumu numurs ir unikals numurs, kuru izsniedz personam, kas grib dzivot vai stradat Irijas Republika.
NODOKLU ATLAIŽU SERTIFIKATS 

Nodoklu atlaižu sertifikats
Finanš
u parvalde (Revenue) izsniedz nodoklu atlaižu sertifikatu katram darbiniekam, kas pieprasa nodoklu atlaides. Šis sertifikats detalizeti nosaka nodoklu atlaižu apjomu un standarta likmes izmainas summu, ko Finanšu parvalde ir noteikusi šim darbiniekam. Finanšu parvalde izsniedz darba devejam ari katra darbinieka, kurš ir registrets attiecigaja uznemuma, nodoklu sertifikatus.


Nodoklu atlaides
Darbiniekam pienakas nodoklu atlaides atkariba no personiskiem apstakliem, piemeram, laulata vai civilpartnera nodoklu atlaides, darbinieka (PAYE) nodoklu atlaides u.c. Šis nodoklu atlaides tiek izmantotas, lai samazinatu nodoklus, kas tiek atvilkti no bruto atalgojuma. Neizmantotas nodoklu atlaides netiek atmaksatas. Taja paša laika, jebkura tekošaja izmaksu nedela vai menesi neizmantota nodoklu atlaide tiek parnesta uz nakamo apmaksas periodu (periodiem) finanšu gada laika. Pec tam, kad jusu nodokli tiek aprekinati ka izpelnas procents, nodoklu atlaides tiek atnemtas no šis summas, lai samazinatu maksajamo nodoklu apjomu.


Standarta likmes izmainas summa (Standard Rate Cut Off Point (SRCOP))
Nodokli tiek atvilkti ka zinams procents no Jusu ienakumiem. Šis maksajamais procents ir atkarigs no jusu ienakumu apjoma. No jusu ienakumu pirmas dalas, lidz zinamam apjomam, tiek atvilkti 20%. Šie procenti saucas nodoklu standarta likme, un ienakumi, kuriem tie tiek piemeroti, pieder standarta nodoklu likmes kategorijai. Parejie jusu ienakumi tiek aplikti ar augstaku likmi - 41%. Summa, kuru jus varat nopelnit pirms sakat maksat augstaku nodoklu likmi, ir jusu standarta nodoklu likmes izmainas summa.


Atbrivojums
Atbrivošana no PAYE vai USC (Visparejais socialais nodoklis) atvilkšanas.


Robežatlaide
Ja
jusu ienakumi parsniedz robežu, kas noteikta atbrivošanai no nodokliem zemu ienakumu del, bet ir mazaka neka divkaršota ši robeža, tad jus varat pieteikt robežatlaidi. Tada gadijuma ar nodokli tiks aplikta tikai ta ienakumu dala, kas parsniedz šo robežu, bet tai tiks piemerota speciala nodoklu likme 40% apmera.NODOKLU ATVILKŠANAS METODES

Nodoklu baze
Norada nodoklu bazi, no kuras PAYE un USC tiks aprekinati, pielietojot tris izmantojamas metodes - kumulativo, nedelas/meneša, neatliekamo.


Kumulativa baze
Nodoklu aprekins no gada sakuma lidz dotajam bridim, kas nodrošina vienmerigu nodoklu maksajumu sadalijumu gada garuma. Katra maksašanas perioda nodoklu atvilkumi tiek aprekinati ka kopejais nepieciešamais nodoklu maksajums no 1. janvara lidz maksašanas dienai, atnemot taja gada jau atvilktos nodoklus. Šaja gadijuma visas nodoklu atlaides un standarta likmes izmainas summa, kas netiek izmantota maksašanas perioda, tiek parnesta uz nakamo maksašanas periodu nodoklu gada. Kumulativa baze atvieglo parmaksato nodoklu atmaksašanu, ja tas ir jadara.


Nedelas/meneša baze
Katrs maksašanas periods tiek apskatits atseviški, nenemot vera nekadus iepriekšejos maksajumus vai atlaides. Nodoklu atlaides un izmainas summa tiek piemerota katrai nedelai/menesim un nodoklis tiek attiecigi samazinats. Ja piemero šo bazi, darba devejs nevar veikt nekadu nodoklu atmaksu.


Neatliekama baze
Darba devejs pielieto neatliekamo nodoklu aprekina bazi darbinieka izpelnai, ja:
·     vel nav sanemis nodoklu sertifikatu, ko Finanšu parvalde ir izdevusi darbiniekam;
·     vel nav sanemis darbinieka formu P45;
·     ir sanemis formu P45, bet ta norada, ka darbinieks iepriekšeja darba vieta maksaja nodoklus pec neatliekamas bazes;
·     ir sanemis formu P45, bet nav taja nav noradits darbinieka PPS numurs.
Neatliekamas bazes gadijuma darbinieks nevar sanemt parmaksato nodoklu atmaksu. Izmantojot neatliekamo bazi, darba devejs darbinieka izpelnai piemero Finanšu parvaldes noteiktos neatliekamos nodoklu atvieglojumus un izmainas summu atkariba no PPS numura esamibas un neatliekamas bazes piemerošanas laika ilguma.NODOKLU ATVILKŠANA

Maksa, kad nopelni (PAYE)
Gandriz visi ienakumi tiek aplikti ar nodokliem. Jusu darba devejs Irijas valdibas laba atvelk ienakuma nodokli no algas, kuru jus nopelnat šaja darba. Ši metode ir pazistama ka Maksa, kad nopelni (PAYE). Nodokla apmers, kas jums jamaksa, ir atkarigs no ienakumiem, kurus jus nopelnat, un no jusu personiskajiem apstakliem. Pastav virkne ienakuma nodokla atvieglojumu, kas var samazinat nodoklu maksajumu apjomu.


Visparejais socialais nodoklis (USC)
Visparejais socialais nodoklis (USC) ir nodoklis no jusu ienakumiem. Tas tiek piemerots jusu bruto algai pirms visam pensiju iemaksam. Jus nevarat izmantot nodoklu atlaides vai robežatlaidi, lai samazinatu maksajumu apjomu.
PRSI ATVILKŠANA

Ar algu saistitas socialas iemaksas (PRSI)
PRSI ir obligats atvilkums no jusu izpelnas, kas tiek iemaksats Socialas aizsardzibas nodala valsts socialas apdrošinašanas fondam, kurš nodrošina socialas apdrošinašanas izmaksas valsti. Katra periodiska iemaksa tiek ierakstita darbinieka kopeja ieguldijuma ieraksta, kurš noteiks ši darbinieka atbalsta limeni vajadzibas gadijuma. Jusu PRSI atvilkuma apjoms ir atkarigs no izpelnas un no jusu apdrošinašanas klases.


PRSI Klase
Socialas apdrošinašanas ieguldijumi tiek sadaliti dažadas kategorijas, kas tiek apzimetas ka ieguldijumu klases jeb limeni. Jusu maksato ieguldijumu klases un limena veids ir atkarigs no jusu darba veida. Lielaka dala darbinieku maksa PRSI pec A klases noteikumiem. Ši ieguldijumu klase dod jums tiesibas uz pilna apjoma socialas apdrošinašanas izmaksam, kuras ir pieejamas Socialas aizsardzibas nodala, ja jus atbilstat noteiktajiem kriterijiem.


Apdrošinatas nedelas
PRSI iemaksa, kas izdarita izmaksu nedela, veido apdrošinata darba nedelu.ATALGOJUMS

Bruto atalgojums
Bruto atalgojums ir darba deveja izmaksas darbiniekam pirms visiem atvilkumiem (nodokliem vai citiem). Bruto atalgojums ir nostradato stundu reizinajums ar sarunato stundas likmi vai sarunatais maksajums par noteiktu periodu (nedelas/meneša alga).


Apliekamais atalgojums
Bruto atalgojums pec izdaritiem atvilkumiem, kuri netiek aplikti ar nodokliem. No apliekama atalgojuma tiks atvilkti visi vai dala nodoklu.


Tirais atalgojums
Bruto atalgojums, no kura izdariti visi atvilkumi; parasti tas sakrit ar izmaksu darbiniekam uz rokas.


Materialie labumi
Nodokliem paklautie labumi, kas nav skaidra nauda un ko darbinieks sanem no darba deveja, piemeram, kompanijas automašina, darbinieka mediciniskas apdrošinašanas iemaksas, ko veic darba devejs.


Iedomatais atalgojums
Materialajiem labumiem piemerota naudas izteiksme, lai atvilktu nodoklus no darbinieka par sanemtajiem labumiem.


Pensija
Uzkrajumu plans pensijai, kas bus ienakumu avots, kad jus aiziesiet pensija. Daži atvilkumu veidi pensijam netiek aplikti ar nodokli, tapec šis nodoklis tiek atvilkts no bruto atalgojuma pec pensijas atvilkšanas.
DARBINIEKA DOKUMENTU FORMAS

Izmaksu lapa
Izpelnas un atvilkumu uzskaitijums, ko darba devejs izsniedz darbiniekam.Forma 12A

Darbinieka iesniegums nodoklu atvieglojumu sertifikata sanemšanai, ja darbinieks:
·     uzsak savu pirmo darbu valsti;
·     ir citas valsts piederigais, kas dzivo Irija un uzsak savu pirmo darbu šaja valsti;
·     atsak darbu pec bezdarba perioda.


P45
Izpelnas un atvilkumu parskats, ko izsniedz darbiniekam pec nodarbinatibas izbeigšanas.


P46
Zinojums par jauna darbinieka darba uzsakšanu, ko darba devejs iesniedz Finanšu parvaldei.


P60
Gada beigu izpelnas un atvilkumu parskats, ko darba devejs izsniedz visiem darbiniekiem, kas pie vina strada uz nodoklu gada 31. decembri.  

Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

GeneralGlossary of TermsPayroll DeductionsGetting startedImporting from previous yearCompanyAdd/ Amend EmployeesNotifying ROS of new employeesProcessing PayrollBank FilesReportsP30sProcessing LeaversBenefit in KindIllness BenefitMaternity BenefitPaternity BenefitPensionsReversing the PayrollBackup and RestoreYear endCSOHolidaysLeave EntitlementsLegalTransferring Payroll Manager from one PC to anotherThesaurus ConnectGDPR